Menu Menu
meny

Kapital


Med en ny genomarbetad affärsplan i handen, har du kommit igenom det första ledet i processen med att finansiera din företagsetablering. De allra flesta möter de första stora problemen i nästa steg. För att förverkliga drömmen är du oftast beroende av kapital utifrån. Här beror mycket på vilken tilltro vederbörande har på dig och din företagsidé.

För många investerare är det minst lika viktigt med de personer som står bakom och deras förmåga som med själva handlingsplanen. Det är detta som i de flesta fall avgör om du kommer att lyckas med företaget eller inte. Lägg därför stor vikt på att få fram just det som du och dina kompanjoner vill uppnå. Det är också viktigt att kunna "tala för sig". Du får aldrig en investerare till att satsa på dig om du inte själv brinner till 110 % för din idé. Var väl förberedd till första mötet och ta stöd i ditt resonemang av en väl utarbetad affärsplan. Då har du tagit ett steg i rätt riktning.


De olika finansieringsmöjligheterna

Intern finansiering

Denna finansieringsform blir först aktuell när företaget är i normal drift och uppstår som:
1. tillbakahållande av överskottet, eller delar av detta.
2. den del av skattemässiga avdragsposter som reducerar överskottet, men som inte motsvaras av utbetalningar.

Extern finansiering, eget kapital:

Detta är det kapital ägaren skjuter till i företaget av egna skattade medel för att betala för de kostnader som företaget drar på sig innan det börjar att generera vinst. Blir startkapitalet förbrukat, utan att företaget äger värden som är större än det är skyldigt, är företaget i konkurs.

Extern finansiering, främmande kapital

På främmandekapitalsidan skiljer man mellan kortsiktiga låneformer/företagskrediter och mer långsiktiga låneformer/investeringkällor.

Kortsiktiga finansieringskällor:

a) Kassakredit, där du får låna upp till ett visst belopp (limit) på ett konto. Du betalar ränta för upplupen tid jämte provision som beräknas efter angiven limit.

b) Skuldebrev, banklån för kortsiktiga ändamål, t.ex. för inköp av speciella varupartier eller investeringar.

c) Leverantörkrediter. Som regel från 30-90 dagar, med eller utan ränteberäkning beroende på hur du kan förhandla dig fram.

d) Factoring, övertar företagets kundfordringar, dina utgående fakturor, mot att i första omgången betala dig t.ex. 80 % av fordringsbeloppet kontant. Resten betalas när kunden betalar.

e) Fakturaköp: Nästan det samma som Factoring, men här går ett företag in och köper upp din faktura och det krav du har på din kund. Du kommer att kunna få ut dina pengar redan efter 2-3 dagar och företaget som köper fakturan tar på sig ansvaret att ta in pengarna. En vanlig avräkning för denna tjänst är att du måste betala någon få procent (2-6 %) av fakturavärdet. Det är dessa procent som företaget som erbjuder detta, lever av. Denna lösning kostar ju några procent av din omsättning, men kan göra att du helt och hållet slipper annan finansiering som kassakredit etc. I gengäld slipper du allt jobb med att kräva in dina utestående fordringar.

Långsiktiga lån:

a) långsiktiga pantlån: Lån med upp till 25 års avdragstid som användes till att finansiera anläggningsmedel, med pant i själva anläggningen. Lånens amorteringstid kan uppgå till motsvarande antal år, eller kortare än anläggningens ekonomiska livslängd.

b) Skuldebrev: Lån för toppfinansiering av byggnader, till inventarier, maskiner, utrustning, transportmedel od. Avdragstiden varierar från 1-10 år och beror på typ av investeringsobjekt och ändamål. Lånets amorteringstid kan uppgå till motsvarande längd eller kortare än anläggningens ekonomiska livslängd.

c) Garantier: Banken kan ställa garantier på nästan vad som helst. På grund av riskfrågan behandlar banken garantisökande på samma grunder som en låneansökan.

d) Leasing: Ett leasingbolag köper utrustning eller byggnader som "leasas" tillbaka till företaget till en närmare angiven hyra. Fördelen vid leasing är att du uppnår 100 % finansiering utan att belasta andra lånemöjligheter. Samtidigt kan du utgiftsföra leasinghyran (räntor + avdrag) allt eftersom dessa förfaller.

Det är förnuftigt att kontakta de aktuella organisationerna först, skaffa ajourhållen information och sätta sig in i reglerna innan man diskuterar möjligheterna med dem.

Vem ger lån?

För många är den lokala banken första stoppet. Har man redan förut ett bra kundförhållande till en bank kan det vara en god ingångsbiljett. Som tidigare nämnts ovan har bankens förtroende för dig avgörande betydelse. Att du sedan tidigare har ett bra kundförhållande talar för dig. Kan du kombinera lånade medel med egna medel som du sätter in, är det en extra säkerhet.

Som komplement finns en rad olika offentliga och privata sällskap som både ger lån och som ger stöd till etablering av företag. Detta kan vara sk. risklån, där krav på säkerhet är låg, eller rena bidrag och tillskott. Kraven för att komma in under någon av dessa bestämmelser varierar starkt.
 

Önskar mer information
Annons