Menu Menu
meny

Affärsplan

Att etablera eget företag betyder i praktiken att det måste utarbetas en affärsplan. Denna plan innebär att kunna driva verksamheten enligt upplagda ritningar.

Nyttan och behovet av detta:

 • Ger en grundlig genomgång för etableraren om alla förhållanden som den aktuella näringsverksamheten för med sig.
 • Ger nödvändig information till de källor där man söker finansiering - både privata och offentliga
 • Ger nödvändig information till andra företagsförbindelser; underleverantörer, producenter, omsättnings- och säljled mfl.


Affärsplanen kan vara ett verktyg för dig och företaget. Du kan ständigt gå tillbaka för att göra ändringar och förbättringar. Kanske finner du det meningsfullt att revidera affärsplanen en gång per år.

Vad skall affärsplanen innehålla?
Hur detaljerad och omfattande en sådan plan skall vara är upp till dig själv. Värdera graden av risk och osäkerhet, storleken på investeringar och verksamhetens art. Det finns inget standardkrav på hur affärsplanen skall utformas. Den kan vara olika allt efter typ och omfång av den verksamhet som skall etableras.

Några punkter skall emellertid alltid vara med. I denna affärsplan är tonvikten lagd på:

1) Företagsidé
2) Marknaden och marknadsaktiviteter
3) Produkten/tjänsten och produktionen
4) Ekonomi
5) Finansiering
6) Organisation och administration av verksamheten
7) Framtidsplan

 
1 FÖRETAGSIDÉN
Företagsidén uttrycker viktiga saker om företagets mål och avsikt. Ofta är det en kortfattad formulering av vilket slag av verksamhet som skall bedrivas. Formuleringen bör innehålla vilka behov företaget skall täcka med sina produkter och hur det ska ske.

Produkt/ tjänstebeskrivning:
Det kan vidare vara fördelaktigt att göra en beskrivning av företagets produkter och/eller tjänster, sådan som läget är nu.


2. MARKNADEN OCH MARKNADSAKTIVITETER

Här bör du ge svaret på en del centrala frågor:

a) Var finns marknaden för mina produkter? (geografisk)
b) Vem är mina kunder?
c) Hur täcker kunderna sina behov idag?
d) Vem är mina konkurrenter?
e) Hur skall du göra för att få idén känd även för potensiella kunder? Gör en detaljerad tidplan. Hur skall du sälja idén? Säljare, annonsering, butiker, användning av direktreklam etc.

Du kan skaffa dig information om marknaden på många sätt:

 • genom att fråga kunderna
 • genom att fråga konkurrenterna (det kan vara svårt eftersom de vet att du blir konkurrent, men du kan kontrollera deras årsrapporter, värdera deras annonsering och hitta information i dagspressen)
 • genom att fråga branschorganisationer - dessa samlar och ger information och ser inte negativt på detta
 • genom att fråga banker och försäkringsbolag
 • i exportfrågor kan du fråga ambassader
 • statistiska centralbyrån
 • sök på webben


OBS!

Dina egna frågor bör ställas på det sättet att de är maximalt kritiska mot den egna idén. På så sätt kommer du att få värdefulla synpunkter, inte bara bekräftelse på egna funderingar. Något som kan vara bra på kort sikt, men dessvärre mindre bra på längre sikt.


3 PRODUKTEN/PRODUKTIONEN

Försök att beskriva egenskaperna hos din produkt så detaljerat som möjligt.

 • Vad är fördelen med min produkt?
 • Vilka unika egenskaper har den?
 • Ger den några speciella möjligheter?
 • Vilka ersättningsprodukter finns - hot?
 • Krävs ständig förnyelse - produktutveckling?

 

Miljökrav

Ställs det speciella miljökrav på produkten?
Vill du att den skall ha speciella mijömässiga kännetecken?
- Vilka?

Märkning - deklarationer
Vad är nödvändigt när det gäller märkning och produktinformation?
Ställs det krav på deklarationer?

Design
Är du säker på att produktens design är tillfredsställande?
Är det nödvändigt att få hjälp med att få en god design?

Skydd
Då företagsidén är baserad på en uppfinning bör den kanske skyddas. Här kan en patentbyrå eller Patent- och registreringsverket (PRV) vara till hjälp.

Vilka produktionsmetoder krävs?
Krävs det speciella metoder här, beskriv dessa.

Maskiner och utrustning
Krävs det speciella maskiner eller annan produktionsutrustning?
Måste du köpa nytt, begagnat eller leasa?

Finns de nödvändiga tillstånden?
En rad branscher kräver speciella tillstånd.

Lokaliseringen
Närheten till råvaror
Närheten till marknaden
Kvalificerad arbetskraft i området
Priserna på drivmedel, energi, vatten, avlopp osv.

Lokalerna
Ägda eller hyrda?
Värdering av pris och risk

Distribution
Hur skall du säkra att varan kommer fram till kunden på ett ändamålsensligt sätt?


4. EKONOMI
Här måste du lägga en budget som översiktsmässigt visar intäkter och utgifter. Detta är svårt att förutse och det finns alltid en osäkerhet kring en budget. Var pessimistisk vad gäller intäkter och räkna med högre utgifter än du tror.

Minst lika viktigt som en budget över intäkter och utgifter är en budget som visar vad du från tid till annan vill ha i disponibla medel - en likviditetsbudget. Utgifterna kommer alltid före intäkterna. Utöver detta kommer det alltid att ta tid att kräva in pengar från kunder när du kommer så långt. Sätt av en hel del tid på en likviditetsbudget. Budgeten kommer att ge dig svar på vilket behov av medel/lån du kommer att behöva. Detta är ett mycket viktigt verktyg bl.a. när du skall möta potensiella investerare/banken.

Bugetarna ska bl.a. innehålla poster som lön, varukostnad (tryckning, köp av råvaror, porto etc) fasta kostnader (huslån, telefon), finansutgifter.


5. FINANSIERING
Vilka behov har du av kapital? Har du eget kapital, eller är du beroende av investerare eller lån från bank? Hur mycket måste du i så fall skaffa utifrån?

Det kan vara bra att dela in finasieringsbehovet i 2 faser.
Första fasen är perioden fram till en eventuell uppstart.
Andra fasen är när du själv startar upp företaget.

 

6. ORGANISATION OCH ADMINISTRATION AV VERKSAMHETEN

Vem gör vad i företaget?
Vilka personer har du med i laget? I styrelsen och eller i nätverket.
Beskriv alla personerna. Vilken bakgrund har de och vad kan du förvänta dig att de kan göra?
Gör också en noggrann beskrivning över dig själv.

Företagsform/registrering
Det finns en rad olika företagsformer och egna register där företaget skall registreras. Vem gör vad?

 

7. TIDPLAN
Fastställ en tidplan för de olika delarna.

Du kommer snabbt underfund med att det är "livsviktigt" att ha en bra handlingsplan. Det är inte bara externa aktörer som kräver det av dig, det är också ett utomordentligt arbetsverktyg för dig själv. På ett effektivt sätt går du själv igenom många av de olika faktorer som ligger bakom en företagsetablering. Förvänta dig inte att du har svaret på allt själv. Att du har ett bra nätverk runt dig är mycket viktigt. Att vägen kommer till medan du går, gäller för de allra flesta.

 

Önskar mer information
Annons